Servo Hydraulic for injection mold machine

จำหน่าย ระบบเชอร์โวปั้มไฮดรอลิค สำหรับเครื่องฉีดพลาสติค Servo hydraulic

รับปรับปรุงเครื่องฉีดที่ใช้ไฮดรอลิคปั้มในระบบเดิมเป็นระบบเซอร์โว ,ช่วยประหยัดไฟฟ้า 

30-70 เปอร์เซ็นต์จากระบบเดิม,ลดเสียงรบกวนในการทำงาน***โปรดติดต่อบริษัทเพื่อร่วมกันประเมินโครงการก่อนการตัดสินใจ***


Visitors: 73,340